Hallinnointi

Hallinto

Fondia Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Yhtiön hallitus on päättänyt, että yhtiö noudattaa kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) suosituksia.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtaja-sopimuksen muista ehdoista.

Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Johtoryhmän tehtävänä on tyypillisesti yhdessä toimitusjohtajan kanssa valmistella yhtiön strategia, liiketoimintasuunnitelmat, budjetti sekä muut hallitukselle päätettäväksi menevät asiat. Lisäksi johtoryhmä yleensä päättää ja käsittelee yhtiön kannalta merkittävimmät operatiiviset asiat.

Hallitus

Fondia Oyj:n hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle. Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen valitsee yhtiökokous.