Riskienhallinta

Fondia Oyj:llä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Yhtiön riskienhallinnan tarkoituksena on taata koko Fondia-konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa Fondian suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä.

Riskienhallinta ja riskienhallintatoimenpiteet on integroitu kiinteäksi osaksi yhtiön johtamis- ja liiketoimintaprosesseja. Riskit pyritään kokoamaan kattavasti koko organisaatiosta. Johtoryhmä seuraa säännöllisesti riskienhallinnan toteutumista ja raportoi hallituksen nimittämän Compliance Officerin johdolla säännöllisesti riskeistä sekä niiden hallintatoimenpiteiden edistymisestä hallitukselle. Toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. Compliance Officer myös osallistuu hallituksen kokoukseen vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hallitus käy vuosittain läpi Fondia-konsernin toimintaan vaikuttavat olennaiset riskit ja niiden mahdolliset vaikutukset sekä päättää linjauksista riskeihin suhtautumisen osalta. Hallitus valvoo ja käsittelee riskienhallintaa myös muutoin säännöllisin väliajoin sille toimitetun riskianalyysin avulla.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023