Sisäinen valvonta ja tarkastus

Fondia Oyj:n hallitus on määrittänyt yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, jotka sisältävät yhtiön liiketoiminnan kannalta huomioon otettavat asiat. Hallitus arvioi vähintään kerran vuodessa sisäisen valvonnan tilan ja päättää sisäisen valvonnan ja tarkastuksen järjestämisen toimintaperiaatteet seuraavalle tilikaudelle vuodenvaihteessa.

Sisäinen valvonta on hallituksen ja johdon sekä muun henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus yhtiön toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäinen valvonta on kiinteä osa Fondian kaikkea toimintaa ja sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat yhtiön kaikki politiikat, prosessit ja käytännöt, jotka auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että yhtiön asettamat tavoitteet täyttyvät, Fondian liiketoiminta hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten sekä sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti ja että taloudellinen raportointi hoidetaan asianmukaisesti.

Yhtiö tekee tarvittaessa joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Yhtiöllä ei ole omaa erillistä sisäisen tarkastuksen funktioita.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022