Tiedonantopolitiikka

Fondia Oyj noudattaa tiedottamisessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään First North Growth Market Rulebook -säännöissä ja Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä, sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa tiedonantopolitiikkaa. Yhtiön tiedonantopolitiikassa määritetään Fondia Oyj:n viestinnän tavoitteet ja periaatteet.

Fondia Oyj:n viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on viipymättä ja samanaikaisesti käytössään riittävää, luotettavaa, olennaista ja johdonmukaista informaatiota yhtiöstä ja sen toiminnasta, strategiasta, tavoitteista, taloudellisesta suorituskyvystä sekä kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista.

Yhtiö on sitoutunut tiedottamisessaan seuraaviin pääperiaatteisiin:

  • tiedottaminen on tasapuolista, johdonmukaista, säännöllistä ja läpinäkyvää;

  • julkistettavat tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä; ja

  • olennaiset tiedot julkistetaan mahdollisimman pian ja ne pidetään helposti sijoittajien, markkina-osapuolten ja yhtiön sidosryhmien saatavilla.

Fondia Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen ja puolivuosikatsauksen lisäksi liiketoimintakatsaukset ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen jälkeen. Tilinpäätöstiedote julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä lukien. Tilinpäätöstiedot julkistetaan sisäisesti ja ulkoisesti vasta, kun samat tiedot sisältävä tilinpäätöstiedote on julkistettu yhtiötiedotteena. Puolivuosikatsaus ja liiketoimintakatsaukset julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on hyväksynyt sen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua katsauskauden päättymisestä. Yhtiö julkaisee varsinaisen tilinpäätöksen viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Yhtiö kertoo tulevaisuudennäkymistään vuosittain hallituksen toimintakertomuksessa. Lisäksi yhtiö arvioi tulevaa kehitystään tilinpäätöstiedotteessa, puolivuosikatsauksessa sekä liiketoimintakatsauksissa ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä. Yhtiön hallitus voi myös päättää erillisen tulosennusteen antamisesta. Tarvittaessa yhtiö päivittää näkymiä erillisillä tiedotteilla.

Yhtiön tiedotteet jakautuvat kahteen kategoriaan: yhtiötiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedotekategoria valitaan tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella soveltuvia säännöksiä noudattaen.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Yhtiö julkistaa taloudelliset raporttinsa, liiketoimintakatsauksensa sekä muut tiedonantovelvollisuuteen perustuvat yhtiötiedotteensa sekä suomen että englannin kielillä.

Myös muun sijoittajaviestinnän virallinen kieli on suomi, jonka ohella sijoittajaviestinnässä voidaan käyttää englannin kieltä yhtiön tarpeelliseksi katsomilta osin. Lehdistötiedotteita voidaan julkistaa tarpeen mukaan millä tahansa relevantilla kielellä.

Yhtiö noudattaa hallituksen päätöksen mukaisesti kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 (”Hallinnointikoodi”) suosituksia. Yhtiö julkistaa säännösten mukaisesti hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan vuosittaisen selvityksen, vuosittaisen toimielinten palkitsemisraportin sekä palkitsemispolitiikan vähintään neljän vuoden välein.

Operatiivinen vastuu tiedonantopolitiikan toimeenpanosta on yhtiön toimitusjohtajalla. Toimenpanossa toimitusjohtajaa avustaa sijoittajaviestintätiimi, johon kuuluu henkilökuntaa yhtiön lakiasiainosastolta, talousosastolta ja markkinointiosastolta. Ulkoisen viestinnän ylin päätöksentekovalta on yhtiön hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan. Toimitusjohtaja, yhtiön hyväksytty neuvonantaja sekä hallitus, siltä osin kuin on kysymys hallituksen päätösvaltaan kuuluvista asioista, hyväksyvät kaikki yhtiötiedotteet ennen niiden julkistamista.

Lisäksi yhtiön sijoittajaviestinnän johdossa työskentelevät henkilöt tapaavat hyväksyttyä neuvonantajaa vähintään neljännesvuosittain ja hallitus vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Toimitusjohtaja ja Group Marketing Officer tarkastavat ja hyväksyvät kaikki lehdistötiedotteet ennen niiden julkistamista.