Palkitseminen

Fondia Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikassa määritetään perusperiaatteet yhtiön toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Palkitsemispolitiikka on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 (”Hallinnointikoodi”) mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous 27.4.2020 hyväksyi palkitsemispolitiikan yksimielisellä päätöksellä.

Palkitsemispolitiikan mukaisesti Fondia noudattaa palkitsemisessaan seuraavia periaatteita:

 • kilpailukykyisyys, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus tehtävien taso ja vaativuus huomioiden; sekä

 • kannustavuus, joka ohjaa Fondian toimielimiä liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Palkitsemisen periaatteiden avulla Fondia pyrkii tukemaan osakkeenomistajien, Fondia-konsernin ja sen henkilöstön etujen yhteneväisyyttä. Palkitsemisella pyritään myös tukemaan Fondia-konsernin pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä Fondian henkilöstön sitoutumista työnantajaansa.

Tutustu tästä Fondian palkitsemispolitiikkaan.

Hallituksen palkitseminen 

Fondian hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Hallituspalkkiot voivat koostua kuukausi- tai vuosipalkkioista ja näiden lisäksi voidaan korvata mahdolliset kohtuulliset matkakulut. Hallituksen puheenjohtajalle ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle voidaan maksaa korkeampaa palkkiota, joka katsotaan kohtuulliseksi tällaiseen rooliin liittyvän suuremman työmäärän vuoksi.

Toimitusjohtajan palkitseminen 

Fondian hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista konsernin palkitsemispolitiikan puitteissa. Palkitsemisen tasoa verrataan kokonaisuutena vuosittain yleiseen markkinatasoon. Fondian hallitus päättää myös toimitusjohtajan palkitsemis-järjestelmän periaatteista, joita voidaan soveltaa myös muun johdon palkitsemiseen.

Toimitusjohtajan kompensaatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttämiseen liittyvästä kalenterivuosittain maksettavasta bonuspalkkiosta sekä mahdollisista tapauskohtaisista erityis-palkkioista. Hallitus päättää palkitsemisen osien suhteesta siten, että ne tukevat parhaiten yhtiön strategisia ja taloudellisia tavoitteita. Tässä kuvattuja palkit-semisen periaatteita sovelletaan myös mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen.

Muun johtoryhmän palkitseminen 

Fondia Oyj:n toimitusjohtaja valmistelee johtoryhmän osalta esitykset palkitsemisesta ja hallitus päättää johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta. 

Muun johtoryhmän kompensaatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja kalenterivuosittain maksettavasta bonuspalkkiosta. Muu johtoryhmä kuuluu Fondia-konsernin yleiseen bonusohjelmaan, jonka suuruus ja tavoitteet päätetään vuosittain. Tavoitteet määräytyvät yhtiötason ja henkilökohtaisten tavoitteiden yhdistelmänä. 

Johtoryhmän jäsenillä ei ole henkilökohtaisia osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Fondia-konsernin työntekijöille tarkoitettuun  osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.

Palkitseminen 2023

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 23.3.2023 yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa. Matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitseminen 2022

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2022 yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa, ja hallituksen muille jäsenille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa. Matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Toimitusjohtajan palkitseminen 1.5.2022 alkaen

 • Toimitusjohtajan rahapalkka on 19 000 euroa kuukaudessa brutto.

 • Lisäksi toimitusjohtajalla on tavanomaiset luontoisedut (mm. puhelin- ja lounasetu).

 • Enimmäisbonuspalkkio on neljän kuukauden kiinteän rahapalkan määrä, hallitus päättää bonustavoitteet erikseen vuosittain.

 • Toimitusjohtaja osallistuu yhtiön pitkän aikavälin osakeohjelmaan, josta ensimmäiseltä ansaintajaksolta 2022—2024 toimitusjohtajan enimmäisansaintamahdollisuus on 10 133 osaketta. Osakeohjelman ensimmäisen ansaintajakson palkkio-osakkeet suoritetaan ohjelman ehtojen mukaisesti ansaintakauden päättymisen jälkeen toukokuun 2025 loppuun mennessä. Toimitusjohtajan on omistettava vähintään neljännes osakeohjelman perusteella palkkiona saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen edellisen vuoden vuosipalkastaan. Tämä Fondia Oyj:n osakkeiden määrä on omistettava niin kauan kuin hänen jäsenyytensä johtoryhmässä jatkuu.

 • Toimitusjohtajalla ei ole erityisiä sopimuksia eläkeiästä tai muista eläkejärjestelyistä.

 • Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja erokorvaus vastaa kuuden kuukauden kiinteän rahapalkan määrää.

Palkitseminen 2022

Tutustu tästä Fondian palkitsemisraporttiin 2022.

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2022 yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa, ja hallituksen muille jäsenille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa. Matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen noudattavat palkitsemispolitiikan periaatteita. 

Toimitusjohtaja Harri Savolainen

Fondian toimitusjohtajana tilikaudella 2022 toimi MBA Harri Savolainen. Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2022 muodostui peruspalkasta ja luontoiseduista sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvistä bonuspalkkioista.   

Lisäksi toimitusjohtajalle suoritettiin tammikuussa 2022 väliaikaiseen toimitusjohtajuuteen perustuva allekirjoituspalkkio, 17 500 euroa, joka kirjattiin kokonaisuudessaan tilikaudelle 2021. Toimitusjohtajalle suoritettiin myös keväällä 2022 henkilöstön osakesäästöohjelman (ESSP) säästökauden 2019–2020 perusteella osakepalkkio, josta osa suoritettiin osakkeina ja osa rahana verojen kattamiseksi. 

Toimitusjohtajalla on käytössään tavanomaiset henkilöstöedut kuten liikunta- ja kulttuurietu sekä työterveyshuolto.  

Muun johtoryhmän kompensaatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä kalenterivuosittain maksettavasta bonuspalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten bonuspalkkio on enintään 25 prosenttia vuosipalkasta. Johtoryhmä kuuluu Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan, jonka suuruus ja tavoitteet päätetään vuosittain. Tavoitteet määräytyvät yhtiötason ja henkilökohtaisten tavoitteiden yhdistelmänä. Johtoryhmän jäsenillä ei ole henkilökohtaisia osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Fondia-konsernin työntekijöille tarkoitettuun osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kaksi-kuusi kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä ei ole sopimusta lisäeläkkeistä.

Palkitseminen 2021

Tutustu tästä Fondian palkitsemisraporttiin 2021

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2021 yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa, ja hallituksen muille jäsenille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa. Matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaan.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen noudattavat palkitsemispolitiikan periaatteita.

Toimitusjohtajan kompensaatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttämiseen liittyvästä kalenterivuosittain maksettavasta bonuspalkkiosta sekä mahdollisista tapauskohtaisista erityispalkkioista. Hallitus päättää palkitsemisen osien suhteesta siten, että ne tukevat parhaiten yhtiön strategisia ja taloudellisia tavoitteita. Tässä kuvattuja palkitsemisen periaatteita sovelletaan myös mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen. Fondian va. toimitusjohtajana on toiminut 1.12.2021 alkaen yhtiön talousjohtaja Harri Savolainen. 

Muun johtoryhmän kompensaatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä kalenterivuosittain maksettavasta bonuspalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten bonuspalkkio on enintään 25 prosenttia vuosipalkasta. Johtoryhmä kuuluu Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan, jonka suuruus ja tavoitteet päätetään vuosittain. Tavoitteet määräytyvät yhtiötason ja henkilökohtaisten tavoitteiden yhdistelmänä. Johtoryhmän jäsenillä ei ole henkilökohtaisia osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Fondia-konsernin työntekijöille tarkoitettuun osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kaksi-kuusi kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä ei ole sopimusta lisäeläkkeistä.