Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fondia Oyj:n ylin päätöksentekoelin ja osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta.

Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen erikseen määräämänä päivänä, viimeistään ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista niistä yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole yhtiön itsensä hallussa, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelyä varten.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista.